BẢN QUYỀN & SỞ HỮU

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website:

– Tên đăng ký: CÔNG TY HƯNG LUXURRY

– Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Hưng

– Email: info@hungluxury.com

2. Số Gấy phép/chứng nhận: Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Số: ‎           Nơi cấp:

3. Bản quyền:

Website https://hungluxury.com là bản quyền và thuộc sở hữu hợp pháp của CÔNG TY HƯNG LUXURY